چرا آگهی من بدون عکس منتشر شده‌ است؟

در صورتی که یک یا چند عکس آگهی شما با شرایط عکس آگهی در قوانین ناخن کار مطابقت نداشته باشد، ممکن است آگهی شما با حذف یک یا چند عکس منتشر شود.

عکس آگهی باید بر اساس «شرایط عکس آگهی در ناخن کار» باشد. در صورتی که ویژگی‌های عکس آگهی رعایت نشود یا عکس‌ها از تصاویر مشابه و دانلودی استفاده کرده باشید ممکن است یک، چند یا تمام عکس‌های آگهی حذف شود.

اگر آگهی شما بدون عکس منتشر شده، با ویرایش آگهی، می‌توانید مجددا عکس‌هایی مطابق با شرایط عکس آگهی را به آگهی اضافه کنید و در صورت تایید، آگهی شما با عکس نمایش داده می‌شود.