اشتراک ۱ ماهه

تومان ۱۰۰.۰۰۰
 • ۱ آگهی
 • ۳۰ روز اعتبار
 • شامل تمام دسته‌بندی ها
 • نمایش در سایت، اپلیکیشن و موتور جستجوی گوگل
اقتصادی

اشتراک ۳ ماهه

تومان ۲۷۰.۰۰۰
 • ۳ عدد آگهی ۱ ماهه
 • ۹۰ روز اعتبار
 • ۳ بار ارتقاء به آگهی حرفه‌ای رایگان
 • شامل تمام دسته‌بندی ها
 • نمایش در سایت، اپلیکیشن و موتور جستجوی گوگل

اشتراک ۶ ماهه

تومان ۵۰۰.۰۰۰
 • ۶ عدد آگهی ۱ ماهه
 • ۱۸۰ روز اعتبار
 • ۶ بار ارتقاء نردبان رایگان
 • شامل تمام دسته‌بندی ها
 • نمایش در سایت، اپلیکیشن و موتور جستجوی گوگل

اشتراک ۱ ساله

تومان ۹۰۰.۰۰۰
 • ۱۲ عدد آگهی ۱ ماهه
 • ۱ سال اعتبار
 • ۱۲ بار ارتقاء به آگهی حرفه‌ای رایگان
 • ۱۲ بار ارتقاء نردبان رایگان
 • نمایش در سایت، اپلیکیشن و موتور جستجوی گوگل