اشتراک ۱ ماهه

مناسب
تومان 49.000
 • ۱ آگهی ۳۱ روزه
 • شامل تمام دسته‌بندی‌ها
 • نمایش در سایت و اپلیکیشن
 • نمایش در موتور جستجوی گوگل

اشتراک 3 ماهه

اقتصادی
تومان 144.000
 • 3 آگهی ۳۱ روزه
 • ۱ ارتقاء نردبان ۱۵ روزه
 • شامل تمام دسته‌بندی‌ها
 • نمایش در سایت و اپلیکیشن
 • نمایش در موتور جستجوی گوگل

اشتراک 6 ماهه

به صرفه
تومان 280.000
 • ۶ آگهی ۳۱ روزه
 • 1 ارتقاء برتر ۱۵ روزه
 • 1 ارتقاء نردبان ۱۵ روزه
 • شامل تمام دسته‌بندی‌ها
 • نمایش در سایت و اپلیکیشن
 • نمایش در موتور جستجوی گوگل

اشتراک ۱ ساله

ویژه
تومان 555.000
 • ۱۲ آگهی ۳۱ روزه
 • 2 ارتقاء برتر 15 روزه
 • 2 ارتقاء نردبان 15 روزه
 • 1 ارتقاء ویژه 30 روزه
 • شامل تمام دسته‌بندی‌ها
 • نمایش در سایت و اپلیکیشن
 • نمایش در موتور جستجوی گوگل