آیا ثبت آگهی در ناخن کار هزینه دارد؟

انتشار آگهی در تمام دسته‌بندی‌های ناخن کار شامل هزینه است که این هزینه ها با توجه به نرخ تورم میتواند در هر زمان تغییر کند.